Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

म‍हत्‍वाची परिपत्रके परिपत्रके व शासन निर्णय

सूचनाः परिपत्रक पाहण्यासाठी संबंधित विषयांवर टिक करा

  अनुक्रमांक
               विषय
परिपत्रक/शा. नि.क्रमांक
   दिनांक
        1
निप्रआ 1111/प्र.क्र. 86/11-अ
14-10-2011
        2
एसआरअव्ही-2011/प्र.क्र.284/12
21-10-2011
        3
सीएफ़आर 1210/प्र.क्र.47/2010/13
1-11-2011
        4
साप्रवि
जिपास 1009/प्र.क्र.116/09/18-अ
8-12-2011
        5
साप्रवि शासन निर्णय
बीसीसी-2011/प्र.क्र.1064/2011/16-ब
12-12-2011
        5
वित्त विभाग शासन निर्णय
वेतन 1311/प्र.क्र.17/सेवा-3
27-12-2011
       6
वित्त विभाग शासन निर्णय
वेतन 1010/प्र.क्र. 38/सेवा-3
26-12-2011
      7

वित्त विभाग शासन निर्णय
प्रवास-1011/प्र.क्र. 22/सेवा-5
27-12-2011

      8
वेतन निश्चिती
वि.वि.परिपत्रक नंबर
संकीर्ण/1011/प्र.क्र.173/सेवा

25-10-2011

     9
विधी व न्याय विभाग
इ.मऩि. वेतन-2012/प्र.क्र./का-3
20-01-2012

    10
महसूल व वन विभाग शा, नि.केओटी/1006/प्र.क्र. 87ई-10


24-02-2012
    11
वित्त विभागपत्र क्र.भनिनि/1010/389/प्र. क्र.151/10/13-ए
15-03-2012


    12
महसूल व वन विभाग शा, नि.लोआप्र-2009/प्र.क्र.238/ल-6


17-03-2012

    13
वित्त विभाग शासन निर्णय पदनि-2012प्र.क्र.15/12/वित्तीय सुधारणा-1


22-03-2012

    14
सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रकक्रमांक- संकीर्ण-2011/1054 प्र. क्र. 351/5
27-03-2012


    15
महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण02/2011/प्र.क्र. 13/ई-1
29-03-2012


    16
महसूल व वन विभाग क्रमांक एससीवाय 2012/ प्र.क्र. 88/म-7
31-03-2012


    17
महसूल व वन विभाग परिपत्रक क्रमांक- संकीर्ण-2010/1812/प्र.क्र.309/ल-9
02-04-2012


   18
नियोजन विभाग परिपत्रक क्रमांक मग्रारो/-2012/प्र.क्र.21/रोहयो-1
25-04-2012


   19
वित्त विभाग शा. नि. गवियो-2012/प्र.क्र.45विमाप्रशासन
17-05-2012

  20
साप्रवि सीएफआर1211/प्र.क्र.217/13
19-05-2012
 21
साप्रविमातंस/2012/प्र.क्र./152/39
23-05-2012
22
झेडपीए-1012/प्र.क्र.73/पं.रा.-1
22-05-2012
23
वि.वि.शासन निर्णय बैठक-2012/प्र. क्र. 1/सेवा-5
23-05-2012
24
वि.वि. शासन निर्णय एमआयएस. 2408/प्र.क्र.164/2008/बीयुडी-1
22-05-2012
25
साप्रवि क्र. मलोआ/ 102/प्र.क्र.117/आठ.
23-05-2012
 26
केमाअ-2009/प्र.क्र.398/09/सहा
31-05-2012
  27
रागोयो-2012/प्र.क्र.16/आरोग्य 6
04-06-2012
महसुल व वनविभाग लेखाप-2010/2011/प्र.क्र.159/ज-1
07-06-2012
 29
कॄषि विभाग
शाऩि. नावियो-2012/ प्र.क्र.148/13-अ
11-06-2012
 30
ग्रामविकास विभाग
शुध्दीपत्रक क्र. जिपब0811/प्र.क्र. 122/ आस्था-14
15-06-2012
 31
सामान्य प्रशासन विभाग
24-06-2012
 32
वित्त विभाग शासन निर्णय मभवा-1112/प्र.क्र.15/सेवा-9
10-07-2012
 33
वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक-  पुनिवे-1009/प्र. क्र. 78/सेवा-4
11-07-2012

  शासन निर्णय/ परिपत्रके
ओक्टोबर 2012


 नोव्हेंबर 2012 मधील
शासन निर्णय/ परिपत्रके

 66
  
डिसेंबर 2012 मधील
शासन निर्णय / परिपत्रके  


जानेवारी 2013 मधील
शासन निर्णय व परिपत्रके


            फेब्रुवारी २०१३  मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

6-02-2013
12-02-2013
16-02-2013
16-02-2013
16-02-2013
26-03-2013


मार्च  २०१३  


मध्ये निर्गमित केलेले


महत्वाचे शासन निर्णय व


परिपत्रके


               

           एप्रिल  २०१३  मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके          मे  २०१३  मध्ये निर्गमित झालेली महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके
जून  २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 


   १०२ 
ग्रामविकास विभाग शासन परिपत्रक  व्हीपीएम-२००३/ प्र.कर.१३२ /पंरा ३ 
२५ - ०६ २०१३ 
  १०३
अल्पसंख्य विकास विभाग शा. नि.राअआ. २०१२ / १०८/ प्र.क्र. /०३
२५-०६-२०१३


जुलै २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 

          ऑगष्ट  २०१३ मध्ये  निर्गमित झालेले महत्वाचे शासन निर्णय  व परिपत्रके 
x

म‍हत्‍वाची परिपत्रके परिपत्रके व शासन निर्णय म‍हत्‍वाची परिपत्रके परिपत्रके व शासन निर्णय Reviewed by Amol Uge on January 20, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.