Close X Home प्रश्न उत्तरे मराठी सुविचार इंग्रजी सुविचार मराठी बोधकथा इंग्रजी बोधकथा दिनविशेष बातमी पाठयपुस्तके विद्यार्थी गुणपत्रिका नोंदी वर्गवार विद्यार्थी नोंदी वर्ग 1 ते 8 शालेय अभिलेखे सेवापुस्तकातील नोंदी शालेय कामकाज महापुरुषांची माहिती विद्यार्थी लाभाच्या योजना शालेय कागदपत्रे शाळासिद्धी - शाळेत ठेवायचे रेकॉर्ड देशभक्तीपर गीते संचमान्यता नियमावली शिक्षकांनी ठेवावयाच्या नोंदी शाळेसाठी १०१ प्रकल्पांची यादी आपली राष्ष्ट्रीय प्रतीके शालेय पोषण आहार विषयी परिपत्रके व शासन निर्णय मेडिकल बील डाउनलोड जात संवर्ग यादी म‍हत्‍वाची परिपत्रके व शासन निर्णय RTE अधिनियम 2009 मार्गदर्शिका शालेय पोषण आहार अभिलेखे बडबड गीते अर्जित रजा शासननिर्णय वरिष्ठ\निवड श्रेणी GR वैद्यकीय खर्च शासननिर्णय विज्ञानातील सोपे प्रयोग सातवा वेतन आयोगाच पगार चेक करा विविध शालेय स्पर्धा परीक्षा English table Reading The 12 Months and Week in English and List of Marathi Months पाढे ११ ते २० Table 11 to 20 अँड्रॉइड मोबाईल ची स्क्रीन लॅपटॉप/ डेस्कटॉप वर मिरर(प्रोजेक्ट) करा. PENDRIVE किंवा SD कार्ड खराब झाले -दुरुस्त करा सोपी पद्धत मोबाईला बनवा माउस – विना इंटरनेट ONLINE TEST तयार करणे. प्रकल्प लेखन विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणांची Online मागणी / नोंदणी , Online WE LEARN ENGLISH RTE कलमे ज्ञानरचनावाद प्रजासत्ताक दिन भारतीय प्रजासत्ताक दिन निबंध भाषण – २६जानेवारी२०१९ गणित रोमन अंक महत्त्वाची संकेतस्थळे About Services Clients Contact

☰ अधिक माहितीसाठी येथे क्लीक करा

Std 6 th Mathematics- 3. Integers


Question 1:

Classify the following numbers as positive numbers and negative numbers.
–5, +4,  –2, 7, +26,  –49,  –37, 19,  –25, +8, 5,  –4,  –12, 27

Answer 1:

The negative numbers are −5, −2, −49, −37, −25, −4, −12
The positive numbers are +4, 7, +26, 19, +8, 5, 27

Question 2:

Given below are the temperatures in some cities. Write them using the proper signs.
Place
Shimla
Leh
Delhi
Nagpur
Temperature
7°C above 0°
12°C above 0°
22°C above 0°
31°C above 0°

Answer 2:

The temperature of Shimla is −7 °C.
The temperature of Leh is −12 °C.
The temperature of Delhi is +22 °C.
The temperature of Nagpur is +31 °C.

Question 3:

Write the numbers in the following examples using the proper signs.
(1) A submarine is at a depth of 512 metres below sea level.
(2) The height of Mt Everest, the highest peak in the Himalayas, is 8848 metres.
(3) A kite is flying at a distance of 120 metres from the ground.
(4) The tunnel is at a depth of 2 metres under the ground.

Answer 3:

(1) −512 m
(2) 8848 m
(3) 120 m
(4) −2 m


Question 1:

Add.
(1) 8 + 6
(2) 9 + ( –3)
(3) 5 + ( –6)
(4) –7 + 2
(5) –8 + 0
(6) –5 + ( –2)

Answer 1:

(1) 8 + 6 = 14
(2) 9 + ( –3) = 9 – 3
= 6
(3) 5 + ( –6) = 5 – 6
= –1
(4) –7 + 2 = –5
(5) –8 + 0 = –8
(6) –5 + ( –2) = – 5 – 2
= –7

Question 2:

Complete the table given below.
   +
8
   4
 –3
 –5
  –2
–2 + 8 = +16
      
    
  
    6
    0
  –4

Answer 2:

+
8
4
–3
–5
–2
–2 + 8 = +6
–2 + 4 = +2
–2 – 3 = –5
–2 – 5 = –7
  6
6 + 8 = 14
6 + 4 = 10
6 – 3 = 3
6 – 5 = 1
  0
0 + 8 = 8
0 + 4 = 4
0 – 3 = –3
0 – 5 = –5
–4
–4 + 8 = 4
–4 + 4 = 0
–4 – 3 = –7
–4 – 5 = –9

Question 1:

Write the opposite number of each of the numbers given below.
Number
47
+ 52
– 33
– 84
– 21
+ 16
– 26
80
Opposite number

Answer 1:

Numbers
47
+ 52
– 33
– 84
– 21
+ 16
– 26
80
Opposite numbers
– 47
– 52
+ 33
+ 84
+ 21
–16
+ 26
– 80

Question 1:

Write the proper sings > , < or = in the boxes below.
(1) –4    x      x   5
(2) 8    x      x    –10
(3) +9    x      x   +9
(4) –6    x      x    0
(5) 7    x      x    4
(6) 3    x      x    0
(7) –7    x      x   7
(8) –12    x      x    5
(9) –2    x      x   –8
(10) –1    x      x   –2
(11) 6    x      x   –3
(12) –14    x      x    –14

Answer 1:

(1)-4 < 5
(2) 8 > –10
(3) +9  = +9
(4) –6 < 0
(5) 7 > 4
(6) 3 > 0
(7) –7 < 7
(8) –12 <  5
(9) –2 > –8
(10) –1 > –2
(11) 6 > –3
(12) –14 =​ –14


Question 1:

Subtract the numbers in the top row from the numbers in the first column and write the proper number in each empty box.
6
9
–4
–5
0
+7
–8
–3
3
3 – 6 = –3
8
8 – (– 5) = 13
–3
–2

Answer 1:

6
9
–4
–5
0
+7
–8
–3
3
3 – 6 = –3
3 – 9 = –6
3 + 4 = 7
3 + 5 = 8
3 – 0 = 3
3 – 7 = –4
3 + 8 = 11
3 + 3 = 6
8
8 – 6 = 2
8 – 9 = –1
8 + 4 = 12
8 – (– 5) = 13
8 – 0 = 8
8 – 7 = 1
8 + 8 = 16
8 + 3 = 11
–3
–3 – 6 = –9
–3 – 9 = –12
–3 + 4 = 1
–3 + 5 = 2
–3 – 0 = –3
–3 – 7 = –10
–3 + 8 = 5
–3 + 3 = 0
–2
–2 – 6 = –8
–2 – 9 = –11
– 2 + 4 = 2
–2 + 5 = 3
–2 – 0 = –2
–2 – 7 = –9


Std 6 th Mathematics- 3. Integers Std 6 th Mathematics- 3. Integers Reviewed by Amol Uge on March 02, 2019 Rating: 5
Powered by Blogger.